कलैया नगरपालिका ७ का प्रधानाध्यापक द्वारा रकम हिनामिना

जिल्ला बारा, साविक कलैया नगरपालिका ७ मा रहेको श्री पन्नादेवी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुनरपति कुमारी यादवले शिक्षकको कोटाको लागि निकासा भएको रकम तथा हाजिरी रजिष्टर नै विद्यालयबाट गायब गरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निजले विद्यालयको आर्थिक कारोवार गर्दा झुठ्ठा बिल भरपाई बनाउने, दोहोरो बिल भरपाई बनाउने र श्रेस्ता कागजात लगायतका बहिखाताहरुसमेत नष्ट गरी विद्यालयको सरकारी रकम रु. १२,२६,४६९/२६ (बाह्र लाख छब्बीस हजार चार सय उनान्सत्तरी पैसा छब्बीस) खाईमासी हिनामिना हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको देखिंदा निज तत्कालीन प्रधानाध्यापक सुनरपति कुमारी यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा १२ बमोजिमको कसुर गरेकोले निजलाई बिगो रु. १२,२६,४६९/२६ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हिनामिना भएको रकमसमेत निजबाट असुलउपर तथा श्रेस्ता कागजातहरु नष्ट गरेबापत ऐनको दफा १२ बमोजिमसमेत सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

Total Page Visits: 42 - Today Page Visits: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com